บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2552 โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 463.32 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 463.32 ล้านบาท และมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 421.20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกจัดตั้ง คือ การผลิตตลับวีดีโอเทปทั้งชนิดไม่บรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และชนิด บรรจุ Magnetic Tape หรือ V-Cassette ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิงสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และบันเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์

ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”)

ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อ “Jeffer Steak & Seafood”

ให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร