นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน