ภาพรวม
กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป ดังนี้

วิสัยทัศน์บริษัทจะเป็นผู้นำด้าน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้าง Lifestyle ของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปได้ดังนี้

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • การให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นให้กับองค์กร
 • การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) บูรณาการในรายงานประจำปี ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผนวกแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลยุทธ์การจัดการ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริตโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและความ ต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดกรอบของกลยุทธ์การดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทที่สำคัญ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:

กลุ่มบริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท โดย ดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น:

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น Anti-Bribery and Corruption Policy ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทานการกำกับดูแลและ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย ฉบับนี้ ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นและ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น E-mail: hotline@wave-groups.com เป็นต้น รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้และผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวทางปฏิบัติอำนาจในการดำเนินการระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
 4. ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุม ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
 6. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 7. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ โดยบริษัทมีการฝึกอบรมและ/หรือให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน
 8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชั่น บริษัทได้ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน และของขวัญ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน:

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

 • เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติ หน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
 • จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท
 • จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 • กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี และเพื่อความเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับการทำงานตามหน้าที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การประกันสุขภาพ การทำประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค:

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท และมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและ ให้บริการกับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท โดย

 • ให้ลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทได้ใช้สินค้าและบริการโดยได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
 • สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้ภายในเวลาที่กำหนด
 • มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
 • ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
 • เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภัยชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และ บุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้ วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันใน เวลาพักเที่ยง ตั้งอุณภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ในสำนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ของพนักงานที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทำงานของพนักงานไว้แล้ว

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม:

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหา ที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชมกล่าวคือ รายการละครโทรทัศน์ ที่ให้ทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม และบริษัทได้ส่งศิลปินเป็นทูตเข้าร่วมงานกับองค์การกุศลดำเนินการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และ พยายามที่จะค่อยๆให้มีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน