นายชัยประนิน วิสุทธิผล

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ