นายชัยประนิน วิสุทธิผล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน