ปี 2545

บริษัทได้หยุดดำเนินการผลิตตลับวีดีโอสินค้าหลัก

 

ปี 2550

บริษัทได้ยกเลิกส่วนงานธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายภาพยนตร์พร้อมลิขสิทธิ์

 

ปี 2553

บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบันเทิง โดยการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์

 

ปี 2554

 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TSE) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐและเอกชนจาก 10% เป็นไม่เกิน 35% ของทุนจดทะเบียน TSE

 • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TSE มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนใน TSE คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียน TSE

 • บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน TSE เพิ่ม 117.5 ล้านบาท รวมเป็น 149.5 ล้านบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 10.9% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วใน TSE

 

ปี 2555

บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบันเทิง โดยการเป็นผู้ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

ปี 2556

 • บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบันเทิง โดยการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 นายประชา มาลีนนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน ให้ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

 • บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน TSE เพิ่มอีก 104.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 341.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นครบ 25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วใน TSE

 

ปี 2557

 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (EES) ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ “Wall Street English”

 • บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TSE จำนวนหุ้น 22 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 85.80 ล้านบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 20% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วใน TSE

 • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจร้านอาหารสเต๊กและอาหารทะเลภายใต้ชื่อ “Jeffer Steak & Seafood” โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด ผ่านบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ปี 2558

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “Index” โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ปี 2559

 • การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
  ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท

 • การจำหน่ายหุ้น TSE บางส่วน
  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จำหน่ายหุ้น TSE จำนวน 181.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของ TSE และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นของ TSE ดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีการถือหุ้นใน TSE คงเหลือ คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของ TSE

 • การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจการศึกษา
  ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ม CLMV โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน EES คิดเป็น 100 % ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร์ จำกัด) (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น 100 % ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

ปี 2560

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เวฟ ทีวี จำกัด คิดเป็น 100 % ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น 100 % ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

ปี 2561

 • การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 46.75 ล้านหุ้น ให้แก่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

 • การจำหน่ายหุ้นในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกิน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุนชำระแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (Index) ให้กับกลุ่มครอบครัวกาญจนะโภคิน (กลุ่มผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใน Index

ปี 2562

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบระบบแฟรนไชส์ดังนี้

 • บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchise) การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ “Wall Street English” และสามารถให้สิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ โดยได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจำนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น

 • บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์จำกัด ได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจำนวน 1 สาขา ที่จังหวัดชุมพร

ปี 2563

การลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.36 % ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,763 ล้านบาท

 • ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นของเมกะวัตต์รวมทั้งสิ้น 2.85 ล้านหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 285 ล้านบาท คิดเป็น 29.20% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วของเมกะวัตต์จำนวน 976 ล้านบาท

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท

ปี 2564

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้มีการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 576,925,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย ที่รองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,415,000,000 บาท