นายแมทธิว กิจโอธาน

ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายแมทธิว กิจโอธาน

 
ประธานกรรมการบริษัท
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

 
กรรมการอิสระ
 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

 
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หม่อมหลวงนลินี หัสดินทร

 
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

 
กรรมการอิสระ
 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ

 
กรรมการอิสระ
 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร.แคทลีน มาลีนนท์

 
กรรมการ
 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวปิยวดี มาลีนนท์

 
กรรมการ
 
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์

 
กรรมการ
 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวเทรซี แอนน์ มาลีนนท์

 
กรรมการ