นายแมทธิว กิจโอธาน

ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายแมทธิว กิจโอธาน

 
ประธานกรรมการบริษัท
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

 
กรรมการอิสระ
 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

 
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หม่อมหลวงนลินี หัสดินทร

 
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

 
กรรมการอิสระ
 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ

 
กรรมการอิสระ
 
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.แคทลีน มาลีนนท์

 
กรรมการ
 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์

 
กรรมการ
 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

 
กรรมการ และ
 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม