การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
  • ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
  • เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกลุ่มบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (electronic mail : e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตั้งอุณภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ในสำนักงาน เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทำงานของพนักงานไว้แล้ว