การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ให้มีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน