การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียมาตลอด และตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า เพื่อบ่งชี้ว่ามีผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดทั้งประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และคัดกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพราะในแต่ละกระบวนการมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน ซึ่งการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

 1. พนักงาน :

  เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสม่ำเสมอตามความสามารถ และทักษะของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ความมั่นคงในการทำงาน และสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน

 2. คณะกรรมการบริษัท :

  มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ มีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

 3. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ :

  ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 4. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน :

  กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

 5. ลูกค้าและผู้บริโภค :

  ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีการดำเนินการแก้ไขต่อข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่นเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการสูงสุด

 6. คู่แข่งทางการค้า :

  แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงหรือว่าร้าย ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโต และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม

 7. ชุมชนและสังคม :

  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด