นโยบายภาพรวม
กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป ดังนี้

วิสัยทัศน์
บริษัทจะเป็นผู้นำด้าน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้าง Lifestyleของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้มีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปได้ดังนี้

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • การให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นให้กับองค์กร
 • การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) บูรณาการใน รายงานประจำปี ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผนวกแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลยุทธ์การจัดการ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของระบบบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริตโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดกรอบของกลยุทธ์ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทที่สำคัญ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:

กลุ่มบริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท โดยดำเนินงานด้วยความ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น:

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย คณะกรรมการบริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้ง ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2563 บริษัทอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ ”นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น Anti-Bribery and Corruption Policy” ฉบับล่าสุดซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกำหนดขั้นตอนการ สอบทานการกำกับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตาม นโยบายฉบับนี้ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ ้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น Email:hotline@wave-groups.com เป็นต้น รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล ที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ และผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ ทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการ คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
 4. ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิด จากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้ง การกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
 6. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 7. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบับนี้โดยบริษัทมีการ ฝึกอบรมและ/หรือให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นให้กับ พนักงาน
 8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชั่น บริษัทได้ให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเรื่อง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน และของขวัญ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน:

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

 • เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และไม่ กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็น อื่นใด
 • จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท
 • จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 • กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี และเพื่อความ เป็นธรรม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบให้มีการดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงาน มี โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานตามหน้าที่ รวมถึงการจัด สวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การประกันสุขภาพ การทำประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค:

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท และมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไป ด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท โดย

 • ให้ลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทได้ใช้สินค้าและบริการโดยได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
 • สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้ภายในเวลาที่กำหนด
 • มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ รวมทั้ง รับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทาง ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
 • ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุน วิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
 • เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องาน อยู่เสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการรณรงค์ ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตั้งอุณภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ LED ในสำนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน ที่มี นัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการท างานของพนักงานไว้ แล้ว

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม:

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าและ ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ ต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชม กล่าวคือ รายการละครโทรทัศน์ ที่ให้ทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม และบริษัทได้ส่งศิลปินเป็นทูตเข้า ร่วมงานกับองค์การกุศลดำเนินการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง มากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ให้มีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่ จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน