บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

19 กรกฎาคม 2561

10:18:53

WAVE

ราคาล่าสุด

2.84

หน่วย

THB

ปริมาณ

100

เปลี่ยนแปลง

+0.14

เปลี่ยนแปลง %

5.19

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ดาวน์โหลด