บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

28 กรกฎาคม 2559

16:36:06

WAVE

ราคาล่าสุด

4.78

หน่วย

THB

ปริมาณ

884,900

เปลี่ยนแปลง

-0.04

เปลี่ยนแปลง %

-0.83

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ดาวน์โหลด