บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

20 พฤศจิกายน 2561

16:35:27

WAVE

ราคาล่าสุด

2.22

หน่วย

THB

ปริมาณ

100

เปลี่ยนแปลง

-0.04

เปลี่ยนแปลง %

-1.77

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด