บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

29 สิงหาคม 2559

16:39:03

WAVE

ราคาล่าสุด

4.52

หน่วย

THB

ปริมาณ

2,240,400

เปลี่ยนแปลง

+0.04

เปลี่ยนแปลง %

0.89

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด