บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

21 ตุลาคม 2559

16:39:21

WAVE

ราคาล่าสุด

4.50

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,951,500

เปลี่ยนแปลง

+0.10

เปลี่ยนแปลง %

2.27

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด