บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

21 มีนาคม 2561

09:32:19

WAVE

ราคาล่าสุด

3.16

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด