บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

21 สิงหาคม 2560

12:10:25

WAVE

ราคาล่าสุด

3.50

หน่วย

THB

ปริมาณ

45,000

เปลี่ยนแปลง

-0.04

เปลี่ยนแปลง %

-1.13

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด