บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

19 กันยายน 2561

10:46:59

WAVE

ราคาล่าสุด

2.60

หน่วย

THB

ปริมาณ

500

เปลี่ยนแปลง

+0.06

เปลี่ยนแปลง %

2.36

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด