บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

23 มิถุนายน 2560

16:39:01

WAVE

ราคาล่าสุด

3.70

หน่วย

THB

ปริมาณ

110,000

เปลี่ยนแปลง

+0.02

เปลี่ยนแปลง %

0.54

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ดาวน์โหลด