บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

27 พฤษภาคม 2562

16:01:04

WAVE

ราคาล่าสุด

1.79

หน่วย

THB

ปริมาณ

38,700

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-

รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด