บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

21 มกราคม 2562

16:35:19

WAVE

ราคาล่าสุด

2.08

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,800

เปลี่ยนแปลง

+0.02

เปลี่ยนแปลง %

0.97

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด