บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

28 เมษายน 2560

16:40:06

WAVE

ราคาล่าสุด

4.02

หน่วย

THB

ปริมาณ

455,400

เปลี่ยนแปลง

-0.12

เปลี่ยนแปลง %

-2.90

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
ดาวน์โหลด