บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

26 กันยายน 2559

16:37:04

WAVE

ราคาล่าสุด

4.80

หน่วย

THB

ปริมาณ

22,026,900

เปลี่ยนแปลง

+0.20

เปลี่ยนแปลง %

4.35

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด