บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

09 ธันวาคม 2559

16:36:08

WAVE

ราคาล่าสุด

4.18

หน่วย

THB

ปริมาณ

595,900

เปลี่ยนแปลง

+0.02

เปลี่ยนแปลง %

0.48

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ดาวน์โหลด