บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

21 พฤศจิกายน 2560

16:37:39

WAVE

ราคาล่าสุด

3.36

หน่วย

THB

ปริมาณ

330,700

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด