บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

17 ตุลาคม 2560

14:25:59

WAVE

ราคาล่าสุด

3.38

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,329,800

เปลี่ยนแปลง

+0.04

เปลี่ยนแปลง %

1.20

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด