กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2558

กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมทำการบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส และภายในบริษัทเองได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้มีการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทและผู้บริหารของบริษัทได้บริจาคเงิน หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับห้องสมุด ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและพื้นทางเดินรอบสนามกีฬา ให้กับโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี