กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2557

กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมทำการบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส และภายในบริษัทเองได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทได้บริจาคเงิน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านซับใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือเพื่อซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน