การพัฒนาเยาวชน และพัฒนาบุคลากร

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 จากการดำเนินธุรกิจอีเว้นท์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นับเป็นเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่อง ในการนำเอาความรู้ ประสบการณ์ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง และวิธีคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชน และคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ในสนามจริง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมากและถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาสังคม และพัฒนาอุตสาหกรรมอีเว้นท์อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อีกด้วย โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน และพัฒนาบุคลากร สรุปได้ดังนี้

  1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาศึกษาดูงานที่บริษัทฯ เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนหรือทำอยู่ต่อไป
  2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาได้มาฝึกงาน เพื่อฝึกทักษะ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง และวิธีคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้นำเอาความรู้ทักษะและความสามารถเพื่อไปต่อยอดในอนาคต
  3. การเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทและองค์กรต่างๆ